تشریفات شکایت و محکومیت در تحقیقات جنایی، پیگیری پرونده های کیفری به عنوان شاکی و وکیل مداخله گر، کمک حقوقی در پرونده های جنایی.

قانون اجرا و ورشکستگی نیز شاخه ای از حقوق است که ارتباط نزدیکی با قانون دادرسی دارد. در اینجا نشان داده می شود که اگر بدهکار بدهی خود را نپردازد چگونه از او وصول می کند. دادرسی علیه بدهکار ممکن است اجرای احکام یا در صورت احراز شرایط از طریق ورشکستگی باشد. مواردی از قبیل اینکه در هر دو دادرسی کجا و چگونه باید اقدام کرد، بدهکار در مواجهه با چنین پیگیری‌هایی می‌تواند به چه راه‌حل‌های حقوقی متوسل شود، طلبکار در این مورد چه امکانات قانونی دارد، چگونه می‌توان کالای بدهکار را توقیف کرد و وجه آن. در صورتی که بدهکار علیرغم پیگیری های انجام شده بدهی خود را نپردازد، مورد توجه این شعبه حقوقی می باشد.